Påstående

Statsskulden är idag lägre än den var 1998-2006 trots att en majoritet av åren var under en global högkonjunktur, trots att vi hade världens högsta skatter och trots att det satt en stark socialdemokratisk regering och styrde Sverige tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Fakta

Påståendet är sant. Sveriges statsskuld var i oktober 2005 1 283 miljarder kronor eller motsvarande 47,5 procent av BNP. I oktober 2012 var Sveriges statsskuld 1 072 miljarder kronor eller motsvarande 33 procent av BNP. Statsskulden är idag i absoluta tal 211 miljarder lägre än den var 2005.

Som jämförelse kan nämnas att 1995, efter finanskrisen 1990-1994 (som den förra Socialdemokratiska regeringen orsakade enligt Finansdepartementet) så var statsskuldens andel av BNP närmare 80 procent.

Riksgälden har fr.o.m. januari 2012 gjort vissa ändringar av hur statsskulden redovisas. Ändringarna gäller redovisningen av dels säkerheter, som betalas i samband med marknadsvärdesförändringar i swappar och räntefutures, dels omvända repor i egna statspapper. Ändringarna innebär i korthet att skulder i säkerheter läggs till och att tillgångar i repor i egna värdepapper tas bort. Syftet med förändringarna är att uppnå en mer konsekvent och transparent redovisning. Ändringarna medför att den redovisade skulden initialt blir något större, men denna effekt försvinner över tiden. Statens faktiska skuldsättning är opåverkad. Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, den s.k. Maastrichtskulden, och statens finansiella sparande påverkas inte.

Källor

SCB
Riksgälden
Ekonomifakta

Faktalänkar

Veckans fakta: ”Statsskulden är idag lägre än 1998-2006” (PDF)
Ekonomifakta: Statsskulden i miljarder och BNP