Den ”ojämlikhet” som genomsnittliga löneberäkningar visar återspeglar en falsk och felaktig bild av verkligheten. Lönerna är jämlika. Skillnaderna beror på att kvinnor och män gör olika val i livet, jobb och karriär. Detta gör att kvinnor sedan hamnar i jobb som har lägre löner. Dessa lägre löner accepteras brett, traditionellt och har arbetats fram av fackliga organisationer.