Borgerlig Framtid: Den genomsnittliga utbildningsnivån hos asylsökande från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Irak, når inte ens upp till svensk grundskolenivå…

Sverige har misslyckats med sin migrations- och integrationspolitik, det vittnar de allt större samhällsproblemen tydligt om. Sent omsider verkar det nu också ha gått upp för politikerna i regeringen och Alliansen, vilka båda bär ansvaret för den uppkomna situationen. De förslag till lösningar på problemen som de nu presenterar lämnar dock mycket att önska.

Både regeringen och Alliansen talar sig varma om enkla jobb. Men då LO, som är så tätt knutet till Socialdemokraterna, anser att det hotar den svenska modellen är det föga troligt att regeringen kommer att genomföra sådana åtgärder. Inte heller Alliansen lär våga genomdriva en generell lönedumpning, vilket det kan leda till, om de nu skulle vinna valet 2018.

”I snitt har hälften av de nyanlända fortfarande inte något arbete efter åtta år i Sverige. 53 av landets utanförskapsområden är utsatta för grov brottslighet”

Den andra lösningen, som de båda politiska lägren presenterar, är utbildning för hitkomna. Vad som verkar glömmas bort är att den genomsnittliga utbildningsnivån hos asylsökande från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Irak, de länder som flest kom ifrån 2015-2016, inte ens når upp till svensk grundskolenivå. Det krävs alltså lång utbildningstid för väldigt många av de nyanlända innan de kan få kvalificerade arbeten, vilket är vad arbetsgivarna främst efterfrågar. Detta då det svenska utbildningsväsendet, med sjunkande skolresultat och en allt större lärarbrist, redan är i gungning.

Att få ett arbete betyder heller inte per automatik att man lämnar ett utanförskap. Språk, umgänge och en vilja att bli en del av samhällsgemenskapen är minst lika viktigt, men säkerligen lika svårt, om man lever i ett segregerat område. Något som de hitkomna nu gör i allt större utsträckning.

borgerlig_framtid_banner

Medan de styrande fortsätter att bygga luftslott ser vi i Borgerlig Framtid med stor oro på samhällsutvecklingen. I snitt har hälften av de nyanlända fortfarande inte något arbete efter åtta år i Sverige. 53 av landets utanförskapsområden är utsatta för grov brottslighet, enligt en rapport från polisen. Bara för att nämna några siffror. Då har förra årets stora asyltillströmning ännu inte har hunnit börjat skönjas i statistiken. Men det kommer den att göra, ingenting tyder på något annat. Med det ökar det folkliga missnöjet samtidigt som opinionssiffrorna lär fortsätta stiga för SD.

Vi i Borgerlig Framtid anser att det här är ohållbart. Grunden i vår politik är att beslut som fattas ska vara långsiktigt hållbara, både ekonomiskt och socialt. Nuvarande migrations- och integrationspolitik är ingetdera. Därför vill vi i grunden reformera båda dessa områden. Vi måste också börja tala om återvandring.

”För att förhindra att problemen fortsätter växa vill vi därför att antalet asylansökningar ska hållas på ett absolut minimum.”

Att mängder av människor är fast i utanförskap och arbetslöshet gynnar varken den enskilde individen eller det svenska samhället. För att förhindra att problemen fortsätter växa vill vi därför att antalet asylansökningar ska hållas på ett absolut minimum. Dessutom vill vi att den som har fått asyl eller immigrerat till Sverige, men inte ekonomiskt och socialt har lyckats eller velat etablera sig i det svenska samhället, om så är möjligt, så snart som möjligt ska förmås att återvända till sitt hemland. Med det menas till exempel att man inte har lärt sig språket eller kommit in på arbetsmarknaden och inte heller visar på någon ambition att vilja göra det.

Vi måste vara ärliga och inse att en stor del av dem som har kommit till Sverige inte har gjort det på grund av krig och katastrofer utan för att de har sökt ett bättre liv. För dessa finns det inga hinder att återvända. Även i länder som människor tidigare har flytt ifrån finns det nu säkra regioner som det går att återvända till.

Svensk politik har under alldeles för lång tid rört sig i en återvändsgränd. Borgerlig Framtid grundades just för att det behövs ett nytänk och mod att genomföra grundliga reformer. Det är också därför vi nu börjar prata om återvandring. Endast så kan nämligen de stora samhällsproblemen lösas och stabiliteten i Sverige återfås.

borgerligframtid
Anders Königsson, Ordförande Borgerlig Framtid
Peter Falk, Vice ordförande Borgerlig Framtid

Skulle återvandring lösa många samhällsproblem i Sverige?